Zveřejnění seznamu uchazečů, kteří byli přijati k předškolnímu vzdělávání najdete v příloze.

Informace pro rodiče nepřijatých dětí:

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude žadateli zasláno poštou. Nepřijaté děti zůstávají v pořadí dle kritérií v databázi školy. Pokud se uvolní místo, budou osloveni zákonní zástupci nepřijatého dítěte dle pořadí pod čarou k možnému dodatečnému přijetí.  

Pro případná odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí dítěte upozorňujeme, že přijetí dítěte je v souladu s danými kritérii, která se řídí pouze trvalým pobytem dítěte a věkem dítěte. Žádné jiné důvody přijetí /nutnost zaměstnání rodičů, rodič samoživitel, sociální potřebnost dítěte apod./ nejsou krajským orgánem zohledňovány.