Vážení rodiče,

od dnešního dne /17.05. 2024/ je vyhotoveno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dětí do naší mateřské školy. V příloze najdete pod registračními čísly děti přijaté.

informace pro rodiče přijatých dětí:

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout v ředitelně školy ve středu 29. 05., 05.06. a 12.06. 2024 od 16:00 – 17:00 hodin.  Pokud si Rozhodnutí o přijetí v daných dnech nevyzvednete, bude součástí spisu dítěte v MŠ.  Rodičům přijatých dětí byl odeslán e-mail s žádostí o oznámení, zda mají o přijetí dítěte v naší MŠ zájem. Odpovědi prosíme nejpozději do středy 22.05. 2024. Včasným oznámením případného nezájmu o přijetí uvolníte místo pro dalšího uchazeče.

Informace pro rodiče nepřijatých dětí:

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude žadateli zasláno poštou. Nepřijaté děti zůstávají v pořadí dle kritérií v databázi školy. Pokud se uvolní místo, budou osloveni zákonní zástupci nepřijatého dítěte dle pořadí pod čarou k možnému dodatečnému přijetí. 

Pro případná odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí dítěte upozorňujeme, že přijetí dítěte je v souladu s danými kritérii, která se řídí pouze trvalým pobytem dítěte a věkem dítěte. Žádné jiné důvody přijetí /nutnost zaměstnání rodičů, rodič samoživitel, sociální potřebnost dítěte apod./ nejsou krajským orgánem akceptovány.