O přijetí nebo nepřijetí dítěte je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu archivovaného ve škole.

Rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním seznamu přijatých dětí na vstupních dveřích do areálu školy a současně na webu školy. Seznam přijatých dětí byl zveřejněn v obou případech po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí byla žadatelům doručována poštou.

 

Přijetí dítěte do mateřské školy ukládá zákonnému zástupci dle § 35 zákona 561/2004 Sb. /školský zákon/ povinnost od 1.9. 2018 hradit školné a stravné ve stanovené výši. Dále pak je povinností dítě řádně z docházky omlouvat.

Pokud nemáte o umístění vašeho dítěte v naší MŠ zájem, neprodleně tuto skutečnost nahlaste ředitelce školy. Bude s vámi sepsáno řádné ukončení vzdělávání vašeho dítěte. 

Po dobu lhůty správního řízení, bude další přijímání dětí pozastaveno. Pokud se uvolní místa v naší MŠ, budou, po uplynutí lhůty správního řízení, další uchazeči dle umístění v databázi zápisu, informování.

Mgr. Šárka Fišerová
ředitelka školy

zpět