Datum zveřejnění: 18.5. 2018

Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20

Zveřejnění seznamu uchazečů, kteří byli přijati k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 8, Klíčanská 20 od školního roku 2018/2019.


Registrační číslo                 Rozhodnutí

O přijetí nebo nepřijetí dítěte je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu archivovaného ve škole.

Rozhodnutí o přijetí jsou oznámena zveřejněním seznamu přijatých dětí na vstupních dveřích do areálu školy a současně na webu školy:

www.ms-klicanska.cz - seznam přijatých dětí bude zveřejněn v obou případech po dobu 15 dnů. Přijaté děti zde nejsou uvedeny jmenovitě, ale pod přidělenými registračními čísly. Rozhodnutí o přijetí nebudou žadatelům zasílána, ale lze si je vyzvednout u ředitelky školy v době úředních hodin: vždy v pondělí od 16 do 17 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí budou žadatelům doručována poštou.

Přijetí dítěte do mateřské školy ukládá zákonnému zástupci dle § 35 zákona 561/2004 Sb. /školský zákon/ povinnost od 1.9. 2018 hradit školné a stravné ve stanovené výši. Dále pak je povinností dítě řádně z docházky omlouvat.

Pokud nemáte o umístění vašeho dítěte v naší MŠ zájem, neprodleně tuto skutečnost nahlaste ředitelce školy. Bude s vámi sepsáno řádné ukončení vzdělávání vašeho dítěte. 

Po dobu lhůty správního řízení, bude další přijímání dětí pozastaveno. Pokud se uvolní místa v naší MŠ, budou, po uplynutí lhůty správního řízení, další uchazeči dle umístění v databázi zápisu, informování.

Mgr. Šárka Fišerová
ředitelka školy

zpět